Møte i Formannskapet

Tid og sted: 06.06.2016 kl. 18:00 - Formannskappsalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
22/16 Årsregnskap 2015 - Vestby kommune
23/16 Årsberetning og årsmelding 2015 - Vestby kommune
24/16 Tertialrapport 1 2016
25/16 Årsberetning og årsmelding 2015 - Vestby havn
26/16 Årsregnskap 2015 - Vestby havn
27/16 Tertialrapport 1 2016 - Vestby havn
28/16 Budsjettendring tertial 1 2016
29/16 Endring av selskapsavtale Movar IKS
30/16 Ny Brevik Skole og Grendesenter - Budsjett
31/16 Klimasats 2016 - mulig å søke økonomisk støtte til klimagassreduserende tiltak
32/16 Søknad om fritak for eiendomsskatt, Follo Ren IKS, gnr 81 bnr 22
33/16 Planstrategi 2016 - 2020
35/16 Kjøp av Rådhusgata 10-14
36/16 Salg av næringseiendom Vestby Næringspark