Møte i Formannskapet

Tid og sted: 12.06.2017 kl. 18:00 - Formannskapssalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
39/17 Tertialrapport 1 2017
40/17 Budsjettendring tertial 1 2017
41/17 Tertialrapport 1 2017 - Vestby havn
42/17 Årsregnskap 2016 - Vestby kommune
43/17 Årsberetning og årsmelding 2016 - Vestby kommune
44/17 Årsregnskap 2016 - Vestby havn
45/17 Årsberetning og årsmelding 2016 - Vestby havn
46/17 Etablering av Alternativ til Vold i Follo
47/17 Salg av kommunale tomter i sentrumsområdet
48/17 Salg av næringseiendom - to tomter på BLI 3
49/17 Medarbeidersamtale rådmannen 2017
50/17 Lønnsvurdering rådmannen 2017
51/17 Salg av næringseiendom - området BLI 3 - tomt vel 47 daa.