Møte i Formannskapet

Tid og sted: 14.05.2018 kl. 18:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
23/18 1.gangsbehandling høringsforslag til kommuneplan 2019 - 2030
24/18 Søndre Follo Renseanlegg IKS – oppfyllelse av rensekrav.
25/18 Avslutning av investeringsprosjekt - Tilpasninger Bankgården
26/18 Evaluering økt lærertetthet ved Vestby ungdomsskole
27/18 Leie til eie
28/18 Salg av kommunal tomt S 5 - Vestby sentrum
29/18 Søndre Follo Renseanlegg IKS - valg
30/18 Valg av medlemmer til styret i stiftelsen Solås og Steinløkka for perioden 01.05.18 - 30.04.2018
31/18 Salg av kommunale tomter S3 og S4 - Vestby sentrum
32/18 Uravstemning - Forslag til ny Hovedtariffavtale