Møte i Formannskapet

Tid og sted: 24.10.2016 kl. 18:00 - Formannskapssalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
52/16 Revidering av delegeringsreglementet
53/16 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Vestby kommune (Fastsatt av kommunestyret 09.11.2015)
54/16 Alternativstudie for omsorgsboliger Solhøy
55/16 Tertialrapport 2 2016
56/16 Budsjettendring tertial 2 2016
57/16 Tertialrapport 2 2016 - Vestby havn
58/16 Høringsuttalelse -Organisering av eiendomsmålingen - Forslag til endringer i matrikkellova