Møte i Formannskapet

Tid og sted: 26.08.2019 kl. 18:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
46/19 Overføring av hjemmel til festeretten til Gnr 133 Bnr 467 i Vestby
47/19 Revidering av kommunens bruk av justeringsavtaler for merverdiavgift i Vestby kommune
48/19 Organisering av råd/ utvalg og Reglement for politisk godtgjøring
49/19 Organisering av forliksrådene i Follo-regionen
50/19 Etablering av samarbeid om voksenopplæring og kvalifisering for innvandrere og flyktninger
51/19 Revidering av Eiermelding
52/19 Ny selskapsavtale MOVAR
53/19 Innsigelse til offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030 - Våler kommune i Østfold
54/19 Innspill til regional handlingsplan for økt sykkelandel 2020-2023