Møte i Formannskapet

Tid og sted: 26.11.2018 kl. 19:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
68/18 Erverv av grunn til gang- og sykkelvei gnr 135 bnr 494 - Deør Skog
69/18 Suppleringsvalg - Julia Sandstø
70/18 Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2019-2022
71/18 Handlingsprogram for kulturarenaer 2019-2022
72/18 Handlingsprogram og budsjett 2019-2022 for Vestby havn
73/18 Handlingsprogram 2019-2022