Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 07.11.2016 kl. 18:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
95/16 Revidering av delegeringsreglementet
96/16 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Vestby kommune (Fastsatt av kommunestyret 09.11.2015)
97/16 Alternativstudie for omsorgsboliger Solhøy
98/16 Tertialrapport 2 2016
99/16 Budsjettendring tertial 2 2016
100/16 Tertialrapport 2 2016 - Vestby havn
101/16 Høringsuttalelse -Organisering av eiendomsoppmålingen - Forslag til endringer i matrikkellova
102/16 Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg
103/16 2. gangsbehandling - Detaljregulering Sole skog IV B6 & B7.
104/16 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan, Skoglundkollen
105/16 2. gangsbehandling - Grøntveien - detaljregulering