Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 08.02.2016 kl. 18:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
1/16 Vurdering av bruk av arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser.
2/16 Kommunereform i Vestby
3/16 Regulering av avgifter i kirkegårdsdriften
4/16 Forvaltningsrevisjonsrapport om samfunnssikkerhet og beredskap i Vestby kommune
5/16 Forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av PP-tjenesten
6/16 Finansiering
7/16 Revidering av etiske retningslinjer
8/16 Patrick Austvik - Søknad om fritak fra politiske verv pga utflytting fra kommunen
9/16 Nyvalg vararepresentant til styret for Søndre Follo Renseanlegg