Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 09.12.2019 kl. 18:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
112/19 Deltakelse i Viken kontrollutvalgsekretariat IKS
113/19 Vestby kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget
114/19 Evaluering av reglement for vigsler i Vestby kommune
115/19 Bemanning i sentraladministrasjonen
116/19 Barnehageplan 2020 - 2032
117/19 Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2020 - 2023
118/19 Handlingsprogram for kulturarenaer 2020-2023
119/19 Handlingsprogram og budsjett 2020-2023 for Vestby havn
120/19 Handlingsprogram 2020-2023