Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 11.02.2019 kl. 18:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
1/19 Vestby kommune - Oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 2011 - 2015
2/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor
3/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen i Vestby kommune
4/19 Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
5/19 Ny forskrift om politivedtekter for Vestby kommune - 2. gangs behandling etter høring
6/19 InterCity Østfoldbanen - Hensetting - Togparkering Moss - Planprogram til behandling
7/19 Strategi og tiltak for utvikling av reiseliv og handel i Vestby kommune - søknad om støtte
8/19 Orientering om Garder skole
9/19 Renovasjonsløsning for Vestby sentrum
10/19 Justering av tomt S9 i Vestby sentrum
11/19 2. gangs behandling - Solhøy omsorgsboliger
12/19 Suppleringsvalg - Torill Cecilie Lynghaug - Styrer, råd og utvalg