Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 11.11.2019 kl. 18:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
103/19 Endring av forskrift om politivedtekter 2. gangs behandling
104/19 Innbyggerforslag - sentrumsbroen
105/19 Tertialrapport 2 2019 - Vestby havn
106/19 Tertialrapport 2 2019
107/19 Budsjettendring tertial 2 2019
108/19 Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS
109/19 Valg til Plan- og miljøutvalget - Barnerepresentant med vara
110/19 Nytt valgoppgjør - Karoline E. Forvik - MDG
111/19 Nytt valgoppgjør - Sara Kreppen Bendiksen - R