Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 13.11.2017 kl. 18:00 - Kommunestyresalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
76/17 Tertialrapport 2 2017 - Vestby havn
77/17 Tertialrapport 2 2017
78/17 Budsjettendring tertial 2 2017
79/17 Revidering av retningslinjer for startlån
80/17 3. gangs behandling - Detaljregulering Vestby pukkverk
81/17 Felles avfallssorteringsanlegg i Østfold
82/17 Hølen idrettsklubb - leie av kommunalt område Brandstad