Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 14.03.2016 kl. 18:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
10/16 Vestby - Rapport om selskapskontroll 2015
11/16 Anmodning fra IMDI vedrørende bosetting av enslige mindreårige flyktninger
12/16 Regelmessig torghandel Son torg - evaluering og forlengelse av avtale
13/16 Høring nytt inntektssystem
14/16 Rådmannens innstilling ti høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder - Helse Sør-Øst RHF
15/16 Spillemiddelsøknader til kulturarenaer 2016
16/16 Tilskudd til friluftsformål i Vestby
17/16 Nærmiljøtilskudd
18/16 Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse Vestby kommune 2016
19/16 Valg av styremedlemmer - Næringstjenester AS
20/16 Valg av arbeidsgruppe - Reiselivsplan for Vestby