Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 23.04.2018 kl. 18:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
14/18 Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS
15/18 Gang- og sykkelvei over Hølenviadukten - Avklaringer
16/18 Krokstrand friområde - oppgradering av kiosken - økning av budsjett
17/18 Program for folkehelse 2017-2027 - Vedtak om deltakelse
18/18 Retningslinjer for tilskuddsordning - Vannområde Morsa
19/18 Høringsuttalelse til regional plan for klima og energi
20/18 Tredje 2. gangs behandling - Detaljregulering Vestby pukkverk
21/18 Valg av styremedlemmer - Næringstjenester AS