Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 24.04.2017 kl. 18:00 - Kommunestyresalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
21/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016
22/17 Behandling av finansieringsmodell for fellestiltak i Vestby sentrum
23/17 Son sentrum - trafikk og parkering
24/17 Aktiviteter, arrangement og tiltak i Vestby sentrum
25/17 Vestby kommunes bortfeste av festetomter - Strømbråtenfeltet.
26/17 Søknad fra Rygge Airport AS om prosjektstøtte
27/17 Son Slaomklubb - leieavtale
28/17 Endring av ordningen med klagenemnder i MOVAR IKS
29/17 Valg og oppnevning i Jenny Engs legat og Fogd Alfred Nærups legat
30/17 2. gangsbehandling - Rensedam Follotunnelen - Detaljreguleringsplan
31/17 2. gangsbehandling - Kommunedelplan for kulturminner
32/17 Søknad om fritak - Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg - Lars Jørgen S. Sønsteby
33/17 Søknad om fritak - Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg - Andrè Meldre Bilet
34/17 Valg av styremedlemmer - Næringstjenester AS
35/17 Valg av medlem til valgkomiteen ved Stiftelsen CatoSenteret