Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 25.04.2016 kl. 18:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
21/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015
22/16 Prioriterte planoppgaver
23/16 2. gangs behandling av reguleringsplan for Vestsolveien 2-6A
24/16 Krokstrand friområde - universell utforming
25/16 Utredning av offentlige toaletter i Son
26/16 Utredning av parkeringsplasser og sykkelparkering i Son
27/16 Godkjenning av leieavtale for Svartåshytta
28/16 Boliger for funksjonshemmede - Solerunden 13 - 19
29/16 Antall plasser med heldøgns omsorg på Solhøytomta
30/16 Vestby Prestegård – fornyelse/endring av leiekontrakt
31/16 Revidering av retningslinjer for startlån
32/16 Brukerundersøkelse barnehage 2015
33/16 Nyetablering Vinmonopol i Son
34/16 Opprettelse av Beredskapsråd i Vestby kommune
35/16 Høringsuttalelse - Konseptvalgutredning Oslonavet - Jernbaneverket
36/16 Bygningsmessige forhold ved Follo barne- og ungdomsskole (felles sak i eierkommunene)
37/16 Valg av medlemmer til styret i stiftelsen Solås og Steinløkka for perioden 01.05.16-30.04.18
38/16 Omvalg - Stiftelsen Soon sjøskole