Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 25.06.2018 kl. 18:00 - Vestby Arena
Møtedokumenter
Enkeltsaker
32/18 Tertialrapport 1 2018 - Vestby havn
33/18 Årsberetning og årsmelding 2017 - Vestby havn
34/18 Årsregnskap 2017 - Vestby havn
35/18 Tertialrapport 1 2018
36/18 Budsjettendring tertial 1 2018
37/18 Årsberetning og årsmelding 2017 - Vestby kommune
38/18 Årsregnskap 2017 - Vestby kommune
39/18 Regulering av avgifter i gravplassdriften
40/18 2.gangs behandling - Detaljregulering - Vestbyhagen