Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 26.06.2017 kl. 17:00 - Vestby Arena
Møtedokumenter
Enkeltsaker
48/17 Tertialrapport 1 2017
49/17 Budsjettendring tertial 1 2017
50/17 Årsregnskap 2016 - Vestby kommune
51/17 Årsberetning og årsmelding 2016 - Vestby kommune
52/17 Tertialrapport 1 2017 - Vestby havn
53/17 Årsregnskap 2016 - Vestby havn
54/17 Årsberetning og årsmelding 2016 - Vestby havn
56/17 Rådmannens oppfølging av rapporten om samfunnssikkerhet og beredskap i Vestby kommune
57/17 2.gangs behandling - Lokal forskrift om tildeling av sykehjemsplass
58/17 Etablering av Alternativ til Vold i Follo
59/17 Salg av kommunale tomter i sentrumsområdet