Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 02.03.2017 kl. 17:00 - Formannskapssalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
7/17 Handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter i Vestby kommune 2017-2020
8/17 Høring og offentlig ettersyn av planprogram til rullering av kommuneplan for Vestby 2019-2030
9/17 Detaljregulering - Kroerveien, gnr. 12, bnr. 9 - Forhåndsforeleggelse
10/17 Behandling av klage - Vedtatt områderegulering for Vestby sentrum
11/17 Saksfremlegg PLM - Mindre endring av reguleringsplan Store Brevik IV
12/17 Dispensasjon U-grad og takutforming -
13/17 Behandling av klage - Gnr 145 Bnr 74 Snr 5 - Bruerveien 60 - Oppføring av garasje
14/17 Gnr 9 Bnr 21 - Sentrumsveien 2 - Svømmebasseng
15/17 Behandling av klage fjernvarme - Gnr 3 Bnr 13 - Deliveien 3 - Nytt lagerbygg
16/17 Ny behandling dispensasjon fra utnyttingsgrad - Gnr 6 Bnr 387 - Jomfru Aaslevs vei 13 - Dispensasjon fra utnyttingsgrad av tomt