Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 05.12.2016 kl. 17:00 - Formannskapssalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker

Infosaker
1/16 Oversendelse av endelig møtereferat fra oppstartsmøte 280815
2/16 Melding om avsluttet byggesak - Gnr 136 Bnr 6 Husjordløkka 161 - Søknad om bruksendring med dispensasjon.
3/16 Oversendelse av møtereferat for oppstartsmøte, detaljreguleringsplan, Grønlundtoppen (84/3)
4/16 Vedtak i klagesak - Avslag - Gnr 159 Bnr 10 - Laksaveien 74 - Lekestue og campingvogn
5/16 Vedtak i klagesak - Vestby kommune - Tømmeråsen 15 A - Gnr 133 Bnr 625 - Fradeling av eiendom
6/16 Fylkesmannen orienterer om at saken er avsluttet - Gnr 153 Bnr 34 - Seljebuveien 8 - Bruksendring - Dispensasjon fra kommunedelplan
7/16 Gnr 153 Bnr 34 - Seljebuveien 8 - Fylkesmannens vedtak i klagesak
8/16 Gnr 153 Bnr 34 - Seljebuveien 8 - Angående krav om ny behandling av avslag på søknad om dispensasjon i Plan- og miljøutvalget
9/16 Vedtak i klagesak om dispensasjon fra planformål for endring av fritidsbolig til bolig - Gnr 56 Bnr 8 - Bråtebuktveien 15
10/16 Vedtak i klagesak - Gnr 137 Bnr 55 - Stensliveien 4 - Dispensasjon - Ny fritidsbolig
11/16 Rapport for bruk av tilskuddsmidler til kartlegging av biologisk mangfold på Gjøva 2015
12/16 Detaljregulering, Vestbyhagen - referat fra oppstartsmøte
13/16 Rapport for bekjempelse av fremmede arter i Vestby kommune 2015
14/16 Gnr 86 Bnr 8 - Engene 110 - Kopi av brev - Søknad om mottak av rene masser
15/16 Referat fra oppstartsmøte - Alicenborg
16/16 Gnr 160 Bnr 245 - Strandgata 21 - Riving av hagestue - Oppføring av tilbygg/påbygg - Fylkesmannens avgjørelse av krav om dekning av sakskostnader
17/16 Referat fra oppstartsmøte detaljregulering Randemfaret 15