Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 14.11.2016 kl. 17:00 - Formannskapssalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
52/16 Områderegulering - Vestby sentrum - 2. gangs behandling
53/16 1. gangsbehandling - Rensedam Follotunellen - Detaljregulering
54/16 Gnr 64 Bnr 164 - Hulvikveien 91 - Tilbygg fritidsbolig - dispensasjon
55/16 Klage på vedtak om dispensasjon - Gnr 132 Bnr 122 - Ringveien 58 - Nybygg eneboliger
56/16 Tiltaksplan for trafikksikkerhet - 2017