Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 22.08.2016 kl. 17:00 - Formannskapssalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
37/16 Behandling av klage - Gnr 6 Bnr 387 - Jomfru Aaslevs vei 13 - Dispensasjon fra utnyttingsgrad av tomt
38/16 Klage på vedtak - Avslag på søknad om dispensasjon for tiltak i strandsonen - Gnr 64 Bnr 180 - Hulvikveien 85 - Tilbygg og riving av takutstikk
39/16 Områdereguleringsplan for Vestby sentrum - 1. gangs behandling
40/16 Mindre endring av Sole skog IV, felt B10 og B11
41/16 1. gangsbehandling, detaljregulering nordre Labo