Son skole

Hovedbygg
Hovedbygg

Son skole er en barneskole som var ny i 2008. Elever fra Solhøy skole (5.- 7. trinn) og gamle Son skole (1. - 4. trinn)  ble slått sammen til en skole. Vi startet opp med ca 230 elever i 2008, men er i august 2017 391 elever. Skolen har i dag to eller tre klasser på hvert trinn, men var i en periode treparallell fra 1. -7. trinn. Hølen skole var en periode sammen med Son skole i påvente av ny skole.

 

Son skole fasade
Sjøstjerna vår

Skolen har 37 lærere, 21 assistenter (inkludert SFO), 1 kontoransatte, SFO-leder, 2 inspektører og en rektor. Skolens lærere og assistenter jobber i team, bygd opp rundt trinnene. Vi har faglærere i musikk, kunst og håndverk og kroppsøving som skal fremme de praktisk-estetiske fagene. Skolen ønsker å ha et høyt fagtrykk i alle fag.

Utelek
Utelek

Son skole er en Zero-skole. Zero er et anti-mobbeprogram initiert av Senteret for atferdsforskning i Stavanger. Hvert år gjennomfører vi Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet for 5. - 7 trinn og en egen elevundersøkelse for elevene på  1.- 4. trinn. På bakgrunn av resultatene fra disse undersøkelsene jobber vi for å forebygge mobbing og fremme trivsel. Son skole er med i Trivselslederprogrammet, for å fremme aktivitet i friminuttene.

 

Aktivitetssal
Aktivitetssal

Bygningen er forholdsvis ny, og har lyse rom. Skolen har aktivitetssal, kunst og håndverkavdeling, musikkrom, naturfagrom og bibliotek med dataavdeling. Alle klassetrinn har egne innganger med garderober i tilknytning til klasserommene.

Skolehage
Skolehage

 

Son skole startet med skolehage våren 2017. Elevene planter og steller blomster og grønnsaker. Vi har også kald og varm kompost.

Tips en venn Skriv ut