Son skole

Hovedbygg
Hovedbygg

Son skole er en barneskole som var ny i 2008. Elever fra Solhøy skole (5.- 7. trinn) og gamle Son skole (1. - 4. trinn)  ble slått sammen til en skole. Vi startet opp med ca 230 elever i 2008, men er i august 2017 391 elever. Skolen har i dag to eller tre klasser på hvert trinn, men var i en periode treparallell fra 1. -7. trinn. Hølen skole var en periode sammen med Son skole i påvente av ny skole.

 

Son skole fasade
Fasade

Skolen har 37 lærere, 21 assistenter (inkludert SFO), 1 kontoransatte, SFO-leder, 2 inspektører og en rektor. Skolens lærere og assistenter jobber i team, bygd opp rundt trinnene. Vi har faglærere i musikk, kunst og håndverk og kroppsøving som skal fremme de praktisk-estetiske fagene. Skolen ønsker å ha et høyt fagtrykk i alle fag.

Utelek
Utelek

 

Son skole er en Zero-skole. Zero er et anti-mobbeprogram initiert av Senteret for atferdsforskning i Stavanger. Hvert år gjennomfører vi Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet for 5. - 7 trinn og en egen elevundersøkelse for elevene på  1.- 4. trinn. På bakgrunn av resultatene fra disse undersøkelsene jobber vi for å forebygge mobbing og fremme trivsel. Son skole er med i Trivselslederprogrammet, for å fremme aktivitet i friminuttene.

 

Aktivitetssal
Aktivitetssal

 

Bygningen er forholdsvis ny, og har lyse rom. Skolen har aktivitetssal, kunst og håndverkavdeling, musikkrom, naturfagrom og bibliotek med dataavdeling. Alle klassetrinn har egne innganger med garderober i tilknytning til klasserommene.

Tips en venn Skriv ut