www.vestby.kommune.no

Oppstart av detaljreguleringsplan for NIVAs forskningsstasjon, Frogn kommune og Vestby kommune

Oppstart av detaljreguleringsplan for NIVAs forskningsstasjon, Frogn kommune og Vestby kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-11 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for NIVAs forskningsstasjon på Solbergstrand i Frogn kommune og Vestby kommune.

Følgende eiendommer blir berørt i Frogn kommune: Gnr./bnr. 0/1, 8/3, 8/7, 8/9, 8/30, 8/37 og 8/73. Følgende eiendommer blir berørt i Vestby kommune: Gnr./bnr. 0/1, 40/5 og 40/49. Foreløpig planområde fremgår av kartutsnittet. Det forventes at den endelige planavgrensningen vil bli mindre enn varslingsgrensen som fremgår av kartutsnittet.

Planarbeidet igangsettes med sikte på å regulere inn eksisterende forskningsstasjon fordi forskningsstasjonen i dag ikke er regulert. I tillegg vil det bli sett på adkomsten til forskningsstasjonen.

Planområdet er på 145,1 daa. Eiendommene innenfor varslingsgrensen er i dag uregulert. Arealene er avsatt i gjeldende kommuneplaner som offentlig eller privat tjenesteyting, LNFR og fritidsbebyggelse. Deler av varslingsområdet ligger også innenfor Rikspolitisk retningslinje for Oslofjorden og hensynssone for bevaring av naturmiljø.

Reguleringen vurderes ikke å være omfattet av §§ 2-4 i forskrift om konsekvensutredninger.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er også lagt ut på Frogn kommunes hjemmesider:
 

Merknader
Eventuelle skriftlige merknader og innspill til planoppstart og reguleringsarbeidet kan sendes innen 14.04 2019 til Sweco Norge per post: Sweco Norge AS v/ Jardar Nymoen, Jernbaneveien 5-7, 1400 Ski 

eller e-post: jardar.nymoen@sweco.no.  

Opprettet: 14.mars.19 av Webmaster
Oppdatert: 20.mars.19
Tips en venn Skriv ut