Vestby kirke

Oppstart av planarbeid med kommunedelplan for klima og energi

Vestby kommune starter nå arbeidet med kommunedelplan for klima og energi. Samtidig legges planprogram for kommunedelplanen ut til offentlig ettersyn.

Planarbeidet skal føre til at Vestby kommune bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser, redusert energibruk, og mer bruk av energi fra fornybare kilder, samt gjøre kommunen bedre rustet til å ta imot de endringene et varmere, våtere og mer ekstremt klima vil medføre.

Planen skal legges til grunn og gi føringer for kommunens mer detaljerte planlegging, og myndighet- og virksomhetsutøvelse. Den skal være et viktig redskap som gir kommunen underlag for beslutninger som involverer energibruk og klimaspørsmål. Planen skal utarbeides i henhold til plan- og bygningslovens kap. 11.

Eventuelle merknader til planarbeidet og planprogrammet sendes Vestby kommune, Plan, bygg og geodata, Postboks 144, 1541 Vestby innen 10.03.2016.

Vedlegg:
Planprogram Kommunedelplan for klima og energi - høringsutkast

 

.