detaljregulering for Gartnerikvartalet B3 og B4

Oppstart detaljregulering Gartnerikvartalet B3 og B4 og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for Gartnerikvartalet B3 og B4 i Vestby kommune. I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet omfatter feltene B3 og B4 (eiendommen gnr./bnr. 8/3 mfl.) med tilliggende veiareal, regulert i områdereguleringsplan for Vestby sentrum. Feltene B3 og B4 har et samlet areal på cirka 13.000 m2 og er omkranset av Kirkeveien, Senterveien og Vestbyveien. Hele planområdet er total på cirka 26.000 m2 og er merket med stiplet linje på ovenstående kartutsnitt.

Tiltakshaver for planarbeidet er Guto En AS.

Forslagsstiller for planarbeidet er Arkitema Architects.

Planområdet er i områdereguleringsplan for Vestby sentrum regulert til «boligbebyggelse – blokkbebyggelse», offentlig gang- og sykkelvei samt vei med tilhørende arealer.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av opp imot 400 leiligheter med tilhørende anlegg. Det legges opp til at feltene utbygges med en kvartalsstruktur i varierende høyder, som følger regulerte fortauskant. I kvartalet ønskes det opparbeidet et grønt gårdsrom med fellesfunksjoner.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte kan finnes på Vestby kommunes hjemmeside.
 
Kontakt:
Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Simon Friis Mortensen, Arkitema Architects på telefon: 451 83 031 eller e-post: sifm@arkitema.com.

Innspill til planarbeidet sendes til: Arkitema Architects v/ Simon Friis Mortensen, St. Olavs gate 27, 0166 Oslo eller sifm@arkitema.com. Frist for innspill er 12.10.2018.

 

 

Tips en venn Skriv ut