Plangrense detaljregulering

Varsel om oppstart av områderegulering for Store Brevik

Vestby kommune starter nå arbeidet med å utarbeide en ny områdereguleringsplan for Store Brevik. Planen utarbeides i henhold til plan- og bygningslove...
Oversiktsplan Gnr8 Bnr518 - Randemfaret 15

Varsel om oppstart av detaljregulering for Gnr 8 Bnr 518 - Randemfaret 15

I hht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av detaljregulering for eiendommen gnr/bnr 8/518 – Randemfaret 15 – Plan ID 0255. I henh...
Detaljregulering av Alicenborg i Son

Oppstart av detaljregulering av Alicenborg i Son

Det kunngjøres herved oppstart av reguleringsarbeid i Alicenborg i Son, gnr 134 bnr 9.
Plankart

Varsel om detaljregulering av Grøntveien Gnr 132 bnr 20, 444, samt deler av Gnr 132 bnr 6 og 757

På vegne av Br. Thomassen Prosjekt AS varsles det i medhold av plan og bygningslovens § 12-8 om oppstart av privat planarbeid for detaljregulering av ...
Kart detaljregulering Nordre Labo

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Nordre Labo

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Nordre Labo i Son, del av Gnr 134, Bnr 1 - Vestby kommune Det kunngjøres herved at arbei...
Varsel om oppstart av planarbeider - detaljregulering av Erikstadveien 321

Varsel om oppstart av planarbeider - detaljregulering av Erikstadveien 321

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av Erikstadveien 321, ca. 6 km sørvest for V...
Reguleringsarbeid for Vestsolveien 2-6 (14/1828)

Oppstart av reguleringsarbeid for Vestsolveien 2-6 (14/1828)

Vestby kommune starter arbeidet med å utarbeide reguleringsplan etter plan- og bygningsloven for Vestsolveien 2-6.
Planavgrensning Brevik skole

Brevik skole - varsel om igangsetting av regulering

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det på vegne av Vestby kommune at arbeid med detaljregulering av gnr.132, bnr.1092, 132/1 og 132/7...
Oppstart av planarbeid for detaljregulering for Norwegian Outlet

Oppstart av planarbeid for detaljregulering for Norwegian Outlet

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for Norwegian Outlet, gbnr 27/29 Vestby kommune.
Ny_planavgrensning_områdereg Vestby sentrum øst

Utvidelse av planområde for områderegulering – Vestby sentrum øst

Oppstart av områderegulering for Vestby sentrum øst ble annonsert 26.11.2013. I forbindelse med oppstart av planarbeidet ble planavgrensningen satt...