Opptaksmyndighet

Opptakskriterier til de kommunale barnehagene

Barnehageplass tildeles etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. a)    Barn med nedsatt funksjonsevne, jf. barnehageloven § 13. 
  Dokumentasjon: Skriftlig anbefaling fra sakkyndig instans som PPT, lege og / eller helsestasjon.
  b)    ​Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har prioritert ved opptak i barnehage.  Dokumentasjon: Utskrift av vedtak fra barneverntjenesten. Barn som blir tatt opp etter barnehageloven § 13 har rett til plass også før fylte ett år.
 2. Barn fra familier som har store belastninger pga sykdom i familien eller funksjonshemming hos foreldre eller søsken. Dokumentasjon: Erklæring fra helsestasjon, PPT, lege eller barneverntjenesten. 
 3. Barn med søsken i samme barnehage og som skal fortsette sammen i barnehagen. 
 4. Barn fra minoritetsspråklige familier. 
 5. Barn av enslige forsørger hvor denne er yrkesaktiv eller under utdanning. Med enslig forsørger menes i denne sammenheng at mor eller far bor alene med barnet og er alene om den daglige omsorgen.

Øvrige plasser tildeles etter barnas alder (eldre barn foran yngre).


Avvik fra prioriteringsrekkefølgen
Opptaksmyndigheten kan fravike prioriteringsrekkefølgen ut fra hensyn til:

 1. Barnegruppens alder- og kjønnssammensetning. Barnegruppen skal kunne ha minst 30 % av det laveste representerte kjønnet og mer enn ett barn av hvert av årskullene barnegruppen består av. 
 2.  Rekrutteringsplasser for arbeidstakere som tar imot eller beholder arbeid i Vestby kommune etter anbefaling fra RO-leder fra aktuelt område.

Dokumentasjon, der det er påkrevet, sendes til: 
Vestby kommune
RO barnehage
Postboks 144
1541 Vestby 

I de ikke-kommunale barnehagenes vedtekter finnes kriterier for opptak for den enkelte barnehage.  

Tips en venn Skriv ut