Pedagogisk profil

Vår visjon:

Vestby skoles visjon

 

Skissen nedenfor oppsummerer viktige momenter i Vestbyskolenes arbeid:

OVERORDNET PERSPEKTIV:

Kvalitet i skolen:

Dette kjennetegnes av i hvilken grad de ulike målene i samfunnsmandatet virkeliggjøres.

 

Godt læringsmiljø og en mobbefri skole:

Fem forhold er grunnleggende når man jobber med å utvikle og opprettholde et godt læringsmiljø:

 1. Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp.
 2. Positive relasjoner mellom elev og lærer.
 3. Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene.
 4. Godt samarbeid skole og hjem.
 5. God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen.

Disse fem forhold vil fremme godt læringsmiljø.

 

GRUNNPRINSIPPER:

Tidlig innsats:

Dette betyr forsterket innsats tidlig i barnets liv og å ta raskt tak i problemene uansett når de oppstår.

 

Tilpasset og inkluderende opplæring:

Dette betyr at opplæringen skal ta utgangspunkt i elevenes forutsetninger, intellektuelt og sosialt, og at alle elever blir inkludert i et lærende felleskap.

 

PRIORITERTE OMRÅDER:

Grunnleggende ferdigheter:

Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. I Kunnskapsløftet er disse definert som å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy.

 

Lesing og skriving:

 1. Elevene får gode opplevelser med å lese, lytte, fortelle og skrive.
 2. Elevene kan uttrykke seg muntlig om hvordan de tenker når de løser oppgaver.
 3. Elevene har gode lese- og skrivestrategier.
 4. Elevene har evne til å lese, å forstå, analysere, reflektere og resonnere. Lesing av fagtekster er viktig område etter den første leseopplæringen.
 5. Elevene har evne til muntlig presentasjon.
 6. Elevene har lært å lese og skrive for ulike formål.

 

Regning:

 1. Elevene gjør utforskende aktiviteter.
 2. Elevene vet hvilke læringsmål de arbeider mot når de løser oppgaver.
 3. Elevene mestrer grunnleggende matematiske begreper.
 4. Elevene løser matematiske oppgaver innenfor hvert emne på ulike måter.
 5. Elevene har utviklet god tall og mengdeforståelse og gode regnestrategier.

 

Engelsk:

 1. Elevene gjør utforskende aktiviteter.
 2. Elevene vet hvilke læringsmål de arbeider mot når de løser oppgaver.

 

Digital kompetanse:

 1. Elevene kan bruke digitale verktøy på en hensiktsmessig, kreativ og reflektert måte i tråd med mål i Kunnskapsløftet.
 2. Elevene har et bevisst forhold til IKT som verktøy ved at de mestrer å søke, sortere, bearbeide, reflektere over og bruke informasjon for egen læring og i samarbeid med andre i tråd med kompetansemål i Kunnskapsløftet.
 3. Elevene har digital kompetanse ved at de har kunnskap om og kan anvende ulike former for nettvett, kildekritikk, personvern og opphavsrettigheter i en digital tid.

 

 

Vurdering for læring:

Underveisvurdering har til hensikt å fremme læring, bidra til at eleven utvikler sin kompetanse og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Elevers refleksjon over egen læring og bevissthet om hvordan en lærer best i ulike situasjoner og fag, gir stor effekt på læringsresultatet. Elevers vurdering av hverandres arbeid virker i samme retning.

 

Tilbakemelding underveis som er støttende, spesifikk og blir gitt mens arbeidet pågår, er et av de mest effektive virkemidler for å fremme elevenes læring. Gode tilbakemelding identifiserer svakheter og styrker i elevenes arbeid og gir grunnlag for bedre læring.

 

Elevenes læringskultur:

Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene innebærer at elevene:

 • Har en kultur for læring og et læringsfellesskap. Blant elevene er det positivt å være aktiv og interessert, det eksiterer ikke negativt gruppepress mot å gjøre sitt beste på skolen.
 • Aksepterer ulikheter og at det er greit både å være flink og å ha utfordringer – faglig og sosialt.
 • Samarbeider og har felles opplevelser.
 • Opplever trygghet og tillit, og føler seg inkludert.
 • Forstår hvilke krav som stilles til et godt læringsmiljø, blant annet hvilken sosial kompetanse som er etterspurt og verdsatt.
 • Opplever nulltoleranse for krenkende ord og handlinger.

 

Tips en venn Skriv ut