Bakgrunn og hensikt

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av det siste boligområdet på
Pepperstad i Vestby kommune. Det planlegges å bygge en nærbutikk og inntil 140 boliger
(antallet ses i sammenheng med tilgrensende utbygging slik at totalt antall boliger ikke
overstiger de 355 som ligger i utbyggingsavtalen).
asplanviak.no 2
 
OBOS Block Watne AS ser for seg en utbygging av området med:
- Eneboliger med varierende størrelser
- Rekkehus med varierende størrelser
- To- og firemannsboliger
- Forretningsområde (dagligvareforretning) på felt B16 i områdereguleringsplanen

Politisk forhåndsforeleggelse

Noen av spørsmålene fra oppstartsmøtet ble sendt til politisk avklaring, forhåndsforeleggelse, i samsvar med Plan og bygningsloven §12-8 første ledd.
 
Plan og miljøutvalget vedtok:
  • det skal reguleres nærbutikk
  • det åpnes ikke for å bygge flere boliger enn avtalt i utbyggingsavtalen
  • det skal ikke bygges leiligheter innenfor området
  • det skal settes rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei fra Pepperstad nord.
Videre i vedtaket oppfordres det til å se på ulike former for gang- og sykkelvei som knytter
eksisterende gang- og sykkelveier sammen. Dette er bakgrunnen for at det varsles to ulike
traseer mot Bjørlien skole og Pepperstad i tillegg til tidligere regulert (men ikke
opparbeidet) trase langs Hvitstenveien.

Vurdering av utredningsplikt

Krav om konsekvensutredning er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger, i
samråd med planmyndigheten i Vestby kommune. Arealene som skal benyttes til boligformål kommer ikke inn under forskriftens krav til konsekvensutredning, og etablering av en nærbutikk på felt B16 vurderes ikke å medføre at planen får vesentlige virkninger for miljø og samfunn (pbl. kap. 4) da den vil være under 3000 m² BRA, og området er regulert til utbyggingsformål.
 
Konklusjonen er at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning.

Videre saksgang

Etter at frist for merknader til varsel om planoppstart er utløpt, vil det bli utarbeidet et
planforslag som oversendes kommunen for behandling. I løpet av arbeidet med
planforslaget vil det i samråd med kommunen velges ett alternativ for gang- og
sykkelforbindelse fra Pepperstad nord til eksisterende gang- og sykkelløsning videre i
retning Vestby sentrum. De to øvrige alternativene som er varslet vil ikke bli inkludert i
planforslaget.
 
Planforslaget vil deretter bli lagt ut til offentlig ettersyn/høring, hvor det blir mulighet for å
komme med spørsmål og evt. gi merknader til det konkrete planforslaget.

Kontakt og innspill

Innspill til planarbeidet merkes «Pepperstad Nord» og sendes innen 15. oktober 2021 til
Asplan Viak AS v/Jannicken Throndsen, Moerveien 5, 1430 Ås, eller på e-post til  
jannicken.throndsen@asplanviak.no
 
Oppstart av planarbeidet vil bli kunngjort i Vestby Avis. Grunneiere, naboer og interessenter som 
blir berørt av planen tilskrives med brev. Mer informasjon og referat fra oppstartsmøte, protokoll fra forhåndsfremleggelse og planinitiativ kan hentes på www.vestby.kommune.no. 
 
Eventuelle spørsmål vedrørende saken kan rettes til undertegnede på tlf. 915 46 955.