Vestby kommune har satt krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Forslag til planprogram er utarbeidet i samråd med kommunens administrasjon. 
 
Planområdet er 223 dekar og omfatter eiendommen gnr. 81 bnr. 28 med flere. Formålet med planen er å legge til rette for utvidet næringsutbygging i Vestby næringspark øst.
 
Planen skal ta hensyn til eksisterende omgivelser og miljø med hensyn til bygningsvolum, terrengtilpasning og veisystem. Det meste av området består av grunnlendt skogsmark med stedvis fjell i dagen. Utvidelsen grenser til eksisterende næringsområde Vestby næringspark.
 
Planområdet er i kommuneplan for Vestby kommune avsatt til næringsvirksomhet og er i dag uregulert. Forslag til plangrense er vist i kart utsnittet.
 
Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljregulering med konsekvensutredning i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-9 og 4-2.
 
 

Innspill og merknader

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Det er plan og miljøutvalget som behandler saken og avgjør om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Ved offentlig ettersyn vil det også bli anledning til å uttale seg til planforslaget.

Eventuelle innspill eller opplysninger kan sendes til Sweco Norge AS v/ Jardar Nymoen, Jernbaneveien 5-7, 1400 Ski, eller e-post jardar.nymoen@sweco.no, med kopi til Vestby kommune, Postboks 144, 1541 Vestby eller som e-post til post@vestby.kommune.no. 

Frist for merknader til planoppstart og/eller forslag til planprogram er 03.01.2022.