Vestby kommune har satt krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Forslag til planprogram er utarbeidet i samråd med kommunens administrasjon. 
 
Planområdet er 223 dekar og omfatter eiendommen gnr. 81 bnr. 28 med flere. Formålet med planen er å legge til rette for utvidet næringsutbygging i Vestby næringspark øst.
 
Planen skal ta hensyn til eksisterende omgivelser og miljø med hensyn til bygningsvolum, terrengtilpasning og veisystem. Det meste av området består av grunnlendt skogsmark med stedvis fjell i dagen. Utvidelsen grenser til eksisterende næringsområde Vestby næringspark.
 
Planområdet er i kommuneplan for Vestby kommune avsatt til næringsvirksomhet og er i dag uregulert. Forslag til plangrense er vist i kart utsnittet.
 
Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljregulering med konsekvensutredning i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-9 og 4-2.
 
 

Innspill og merknader

 

Frist for merknader til planoppstart og/eller forslag til planprogram var 03.01.2022.