POLITIET INFORMERER – BARN OG UNGE

En av politiets og samfunnets viktigste oppgaver er arbeidet med barn og ung, og da spesielt opp mot rusfeltet. En tidlig intervensjon på rusfeltet er da svært avgjørende, det betyr at man klarer å identifisere og håndtere et rusproblem så tidlig at problemet forsvinner helt eller blir begrenset med en svært liten innsats.

For at man skal klare dette er de forskjellige samfunnsaktørene avhengig av å få melding om et rusproblem så tidlig som det er mulig. Politiet ønsker i den forbindelse å anmode om at det blir meldt fra om en slik mistanke med en gang slik at vi kan hjelpe de unge ut fra rusproblemet.

En bekymring kan meldes fra om til politiet anonymt dersom det er ønskelig. Politiet i Follo / forebyggende seksjon kan treffes på følgende telefonnummer; 64 85 16 00, 02800 eller via e-post post@follo@politiet.no. Dersom man ønsker ytterligere opplysninger om dette feltet og hvordan man kan gå frem så kan det hentes på politiets nettside eller ved å ta direkte kontakt med politiet.

Andre aktuelle linker:

 o   Barneombudet

Barneombudet er uavhengig, selvstendig og partipolitisk nøytral og har som hovedoppgave å fremme barns interesser overfor det offentlige og private. Barneombudet skal følge med i utviklingen av barns oppvekstvilkår. Barneombudet heter Reidar Hjermann og du kan lese mer om det arbeidet barneombudet gjør på barneombudet.no.

o   Konfliktrådet

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbys over hele landet, og organiserer en meglertjeneste som er gratis og som har til formål å løse tvister mellom private parter eller mellom individ og samfunn.

o   Offentlige myndigheter

§ Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familieetaten har som hovedoppgave å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

 § Helsedirektoratet

Helsedirektoratet arbeider med virksomhetsområdene folkehelse, levekår, primærhelsetjenester og spesialisthelsetjenester. I tillegg arbeider helsedirektoratet med tverretatlige arbeidsområder som psykisk helse, rus, helseøkonomi og finansiering og administrasjon.

§ Offentlig informasjon for ungdom

Ung.no er et oppslagsverk for deg som er ung. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet, og gir svar på det du som ung lurer på.

§ Det Kriminalitetsforebyggende Råd

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) informerer om kriminalitetsforebyggende strategier og tiltak og deltar i den offentlige debatten. KRÅD er oppnevnt av regjeringen, og er administrativt knyttet til Justisdepartementet.

§ Kriminalomsorgen

o   Forskning og utdanning

§ Nova

NOVAs forskning tar for seg samfunnets og velferdsstatens ulike sider, og forsker på hele livsløpet. NOVA har egne tema om blant annet barn og ungdom.

§ Statens institutt for rusmiddelforskning

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) er en forskningsfaglig selvstendig institusjon som har som formål å utføre forskning som kan bidra til økt kunnskap om bruk og misbruk av rusmidler og andre avhengighetsskapende midler.

 o   Frivillige organisasjoner

§ Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum

PKF’s formål er å befeste det kriminalitetsforebyggende arbeidet i samfunnet. PKF ønsker å bidra aktiv til å videreutvikle strategier, metoder og tiltak innen forebyggende polititjeneste, samt etablering av formalisert tverretatlig samarbeid mellom politiet og kommunale etater og samarbeidspartnere.

§ Norsk narkotikapolitiforening

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) er en ideell organisasjon, som arbeider for et styrket samarbeid innad og mellom ulike offentlige etater angående narkotikabekjempelse.

§ Røde kors

Røde kors er verdens største humanitære hjelpeorganisasjon og er politisk og religiøst uavhengig, og organiserer mennesker som ønsker å yte en innsats for sine medmennesker.

§ Landsforeningen for utekontakter

Landsforeningen for utekontakter (LUK) er en interesseorganisasjon for utekontakter / feltarbeidere i Norge. Utekontaktene arbeider forebyggende blant barn og unge, med basis i oppsøkende arbeid og metode.

o   Andre

§ ICPC

ICPC er et internasjonalt forum for utvikling av kunnskap, forbedring av praksis og programmer innen kriminalitetsforebygging og trygghet i samfunnet. Norge er medlem av ICPC gjennom Politidirektoratet og Det kriminalitetsforebyggende råd.

 

Tips en venn Skriv ut