Mål for hjemmehjelptjenesten

Hjemmetjenesten i Vestby kommune skal bidra til at personer med et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker får praktisk bistand til dagliglivets gjøremål. Målet er at hver enkelt skal få bo i eget hjem  så lenge det er den beste løsningen.

Vi ønsker å levere en forutsigbar tjeneste til fornøyde brukere. Vi arbeider ut fra prinsippet "færrest mulig hjelpere inn i hvert hjem".

Tjenesten utføres ikke på røde dager.

Hvem kan søke?

Om du som følge av sykdom eller funksjonsnedsettelse trenger hjelp med renhold i hjemmet, kan du søke om hjemmehjelp.

Ved tildeling vil følgende vurderes ut i fra brukers behov:

  • Hva søker selv kan klare eller ta del i.
  • Om det er friske hustandsmedlemmer i hjemmet som har mulighet til å hjelpe til.
  • Det er de samlede ressurser i hjemmet som danner grunnlag for den hjelpen kommunen kan yte.
  • Hjelpen ytes til den enkelte bruker. Tilbudet vil derfor være ulikt fra bruker til bruker.

Søknad og priser

Søknad
Link til søknadsskjema finner du nederst på siden. 

Priser
Pris for hjemmehjelp finner du nederst på siden. 

Satsene beregnes ut i fra husstandens samlede inntekt.

Søknadsbehandling
Etter søknaden er mottatt, vil kommunen ta kontakt med deg for å avtale tid for et hjemmebesøk. Formålet med besøket er å innhente nødvendige opplysninger for å avgjøre saken. Etter dette blir det fattet et vedtak med begrunnelse for vedtaket. Mangler begrunnelse kan du få den ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Behandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du få skriftlig beskjed om dette. Du skal også få vite når du kan forvente svar.