Tjenesten innebærer både opplæring, med tidsavgrenset planlagte prosesser, med klare mål og virkemidler, og hjelp til å fastholde allerede eksisterende ferdigheter.

Tildeling av tjenesten gjøres etter kartlegging av funksjonsnivå, hvor vi legger vesentlig vekt på søkers evne til å ivareta dagliglivets gjøremål og egenomsorg.

Omfang avgjøres etter kartleggingssamtale og faglig vurdering, og behovet vurderes fortløpende

Tjenesten kan organiseres som brukerstyrt personlig assistanse -BPA.
For å ha rett til å få bistanden organisert som BPA må du være under 67 år, ha behov for bistand ut over to år og mer enn 32 timer per uke. Er hjelpebehovet ditt mellom 25 og 32 timer per uke, har du også rett til å få vurdert å få praktisk bistand organisert som BPA.

Kommunen vurderer bistandsbehovet, og skal i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker vurdere om det skal tilbys tjenester i form av BPA.

Søknad

Søknaden behandles av saksbehandler ved Samhandlingsenheten.
Søknadsskjema finner du under skjema nederst i artikkelen.

Søknad sendes per post til: Vestby kommune, Resultatområde Helse og Livsmestring, Postboks 144, 1541 Vestby.

Pris

Bistand til og opplæring i personlig stell og egenomsorg skal være gratis. For annen praktisk bistand og opplæring tar kommunen en egenandel.