Ansatte

Ansatte må tilvenne å tenke på smittevern på en ny måte, og innføre det som en del av den nye normaltilstanden:

 • det oppfordres til rent arbeidstøy hver dag
 • klipp negler ned, fjerne neglelakk
 • langt hår skal være samlet i knute/klype, slik at det ikke kommer i fjeset og du stadig må ta deg til fjeset
 • ringer, smykker, sjal og lignende skal ikke brukes.
 • ikke nøkkelkort rundt halsen, men snelle eller klype


Alle må ha skift på skolen slik at dere kan skifte hvis dere får dråpesmitte på dere.

Ansatte vasker hender ved ankomst og avreise. Alltid mellom nærkontakt og dråpekontakt.

Begrens møter og felles pauser.

Ansatte må holde minst en meters avstand til andre ansatte.

Ansatte kan ikke bytte mellom to ulike skoler samme dag.


Forutsetning for pauser
På pauserom skal alle holde minst en meters avstand. Hver ansatt vasker over armlener og bordplate der en har oppholdt seg.

Felles tastatur vaskes etter bruk. Husk mobiler og skjermbrett!

Skolene følger sjekklisten for smittevern og håndvaskrutiner i veilederen.

Alle ansatte skal få opplæring i smittevern og ha lest smittevernveilederen.

Vi minner om generelle nasjonale retningslinjer for kontaktreduserende tiltak.

Innhold i klassene

Klassene må gi elevene opplæring i håndvask – og hoste/-nyserutiner.

Snakke med elevene om hvordan vi omgås; ingen klemmer, hvordan vi trøster når noen er lei seg, har slått seg, …

Veileder og interne prosedyrer skal være tilgjengelig.

Det meste av utstyret som trengs for dagen tas med til kohorten

Leker skal kun brukes av faste grupper – ved bytte av leker/utstyr mellom klassene skal de vaskes (gjelder ikke uteleker).

For gjennomføring av språkfag, valgfag, og andre fag der elevene blandes, bør elevene grupperes i klasserommet ut fra kohorttilhørighet eller ha faste plasser i klasserommene der flere klasser blandes.

Informasjon til foreldre

 • Kun friske foreldre kan levere og hente på skolen.
 • Vask hender før dere reiser fra hjemmet.
 • Vask hender når du kommer hjem og skift klær på eleven.
 • Eleven skal ha rene inneklær hver dag på skolen.
 • Matbokser og drikkeflasker skal ha navn.
 • Foreldre gir beskjed hvis noen i husstanden viser symptomer på sykdom eller har fått bekreftet smitte.

Håndvask

Det er viktig at barn, elever og ansatte har rene hender. Rådene kan tilpasses slik:

 • Hånddesinfeksjon kan erstatte håndvask når hendene ikke er synlig skitne. Hånddesinfeksjon er ofte mer skånsomt for huden enn såpe. I tillegg går det fortere å gjennomføre.
 • Håndvask med lunkent vann og såpe bør gjennomføres når elevene kommer til skolen, etter friminutt hvis hendene er synlig skitne, og alltid etter toalettbesøk.

Det er ikke nødvendig med både håndvask og hånddesinfeksjon samtidig. En av delene holder.

Når skal elever og ansatte møte på skolen?

Når de ikke har symptomer på sykdom.

Ett døgn etter siste symptom etter luftveisinfeksjon.

Hvis noen i husstanden har symptomer, men ikke påvist covid-19, kan elever og ansatte gå skolen som normalt. De må hentes/gå hjem hvis det oppstår symptomer.

Både elever og voksne kan ha kjent allergi eller rennende nese etter utetid uten at det er covid-19.

Friske foresatte uten symptomer på luftveisinfeksjon kan følge og hente elever som normalt.

Når skal elever, foresatte og ansatte ikke møte på skolen?

Elever og ansatte med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

Elever og ansatte med bekreftet covid-19 skal være i isolasjon hjemme.

Elever og ansatte som er i nærkontakt med person bekreftet smittet skal være i karantene.

Foresatte som har symptomer, er i karantene eller isolasjon skal ikke møte på skolen, men finne andre ordninger for å følge/hente.

Når sykdom oppstår på skolen

Det skal være lav terskel for å sende elever hjem.

Elever skal ved symptomer hentes. Eleven må vente, helst ute eller i et eget rom sammen med en ansatte. Der det er mulig skal ansatte holde 2 meter avstand. Dersom dette ikke er mulig skal eleven eller den ansatte som er sammen med eleven bruke munnbind.

Ved bruk av toalett skal dette rengjøres grundig etter bruk.

Ansatte som blir syke på skolen går hjem så raskt som mulig.

Elevene blir ivaretatt av andre.

Hvis en i husstanden er syk

Symptomer
Hvis en i husstanden viser symptomer, kan eleven og den ansatte gå i barnehagen som normalt. Vær obs på symptomer i løpet av skoledagen.
Bekreftet covid-19
Hvis en i husstanden hos elever eller ansatte er bekreftet smittet med covid-19 skal nærkontakter holdes i karantene. ( www.fhi.no sine sider om karantene – og isolasjonsregler).

Bringe og hentesituasjon

Vi ønsker ikke foreldre inn i skolen. All levering og henting skal i hovedsak foregå utendørs, så langt det lar seg gjøre. Dersom det er helt nødvendig kan barn hentes inne i bygget, men vi håper at dette holdes på et minimum.

Ansatte vasker/rengjør hender sammen med elevene ved ankomst.

Unngå for mange i garderoben – hvis det blir for mange må noen vente ute.

Kun friske foreldre kan levere/hente på skolen.

Matsituasjon

Elever og ansatte vasker hendene før måltidet. Bordet vaskes.

Elevene har faste plasser, med god avstand mellom hverandre.

Spis til forskjellige tider – gjerne utendørs.

Den voksne ber barna ikke ta seg i ansikt eller hår under måltidet og ber barna snu seg fra bordet ved host/nys. Det oppfordres til at barn med langt hår bruker strikk og spenner for å få håret bort fra ansiktet.

Håndhygiene, hoste- og nyseregler gjelder også ved måltid.

Bord, stoler og evt. andre flater som barna kan ha vært i kontakt med, tørkes av med såpe og vann etter hvert måltid.

Uteaktivitet (lek, friminutt og kroppsøving)

Der lekeplassen ikke er naturlig avgrenset, må det deles inn for de ulike klassene.

Flere klasser kan leke på samme uteområde i løpet av dagen, men ikke til samme tid.

Dersom ball eller annet utsyr skal benyttes må smittevernveileder for idrett følges (se link nederst i dokumentet).

Foreldremøter

Foreldremøtene skal foregå digitalt. Unntaket er for nye 1. trinnsforeldre. Det skal ikke serveres noe på disse møtene.

Det kan ikke være flere enn 50 personer på felles møter. Avstandsregelen gjelder.

Generelt renhold

 • Renholdspersonalet vasker hver dag.
 • Elevene skal vaske over egen pult daglig.
 • Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig.
 • Søppel tømmes regelmessig, og minimum en gang pr dag.
 • Ansatte vasker berøringspunkter innenfor egen kohort regelmessig i løpet av dagen.

Vær spesielt oppmerksom på håndtak, gelender, det som er i barnas høyde, brytere. Skolene må ha tilstrekkelig med vaskefiller tilgjengelig. Disse brukes en gang, før de legges i knyttet pose og tas med til vaskerom på slutten av dagen. Bruk hansker i kontakt med skittentøy.


HUSK: Vaskemidler oppbevares i låst skap eller rom! Desinfeksjonsmidler skal ikke være tilgjengelig i rom der det ikke er voksne tilstede!

Renhold leker

Reduser antall leker og materiell slik at renhold er gjennomførbart.

Fjern alle leker som ikke egner seg for enkel vask.

Leker skal ikke deles mellom klasser før lekene er rengjort.

Renhold uteleker

Leker utendørs kan også begrenses i antall. Det er ikke behov for å vaske utendørs lekeapparater eller leker. Det viktigste er rene hender før og etter lek utendørs, og før spising.

Renhold toalett

 • Toaletter og vaskeservanter rengjøres minimum daglig.
 • Flater som toalettsete og kran rengjøres daglig.
 • Ved renhold brukes hansker.
 • Håndvask skal gjøres etter rengjøring, også når hansker er brukt.

Hvordan smitter covid-19?

Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Typiske symptomer kan være feber, halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter.

Kommunehelsetjenesten gir skolen beskjed dersom ansatte eller elever på en skole får påvist covid-19. Kommunehelsetjenesten beslutter også nødvendige tiltak om karantene.

For utfyllende informasjon, les «Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020» https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ eller «Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020» https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/
«Smittevernveileder for idrett» https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

Definisjon nærkontakt

Gjeldende definisjon av nærkontakt (Helsedirektoratet):
«Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.
Dette gjelder ikke helsepersonell som har benyttet forsvarlig beskyttelsesutstyr.
Personer som har hatt nærkontakt med en person senere enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomer på smitte, og som siden er bekreftet smittet av SARS CoV-2, skal oppholde seg i karantene i 10 døgn etter kontakten.»

 

Karantene

Karantenetiden regnes 240 timer fra det tidspunktet vedkommende gikk i karantene.