Psykisk helsetjeneste over 18 år

Formål med tjenesten
Hjelp til å mestre livet for personer over 18 år, som opplever funksjonstap på grunn av psykiske helseproblemer. Tjenestene består i kartlegging, planlegging og oppfølging av individuelle tiltak, og eventuelt gruppetilbud.

Hjemmel
Helse- og omsorgstjenesteloven kapitel 3 (§ 5)

Tjenesten kan inneholde
Tjenestetype og nivå vil alltid måtte bero på en forsvarlighets- og hensiktsmessighetsvurdering. Tjenestetype vil i utgangspunkt være en eller flere av nedenstående.

•    Funksjonskartlegging.
•    Råd, veiledning og hjelp til oppfølging av egne mål.
•    Individuell oppfølging/samtaler.
•    Kurs og gruppetilbud.
•    Koordinator (primærkontakt) i ansvarsgruppe, eller i tvær faglige team.
•    Råd, veiledning og hjelp i forhold til sykdomsforståelse og mestring.
•    Hjelp til utarbeidelse av kriseplan.
•    Råd, veiledning og hjelp til administrering av medisiner.

Psykisk helsetjenester omfatter ikke, følge til legen, sykehus eller institusjon. Ved behov for akutt psykiatrisk behandling, henvises til spesialisthelsetjenesten.

Hvem kan søke
Alle som bor eller oppholder seg i Vestby kommune og som opplever funksjonstap som følge av psykiske helseproblemer.

Betaling
Tjenesten er gratis.

Kriterier/Vilkår
Tildeling av Psykisk helsetjeneste vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), hvor vi legger vesentlig vekt på evne til å ivareta egenomsorg og helsetilstand. Omfang avgjøres etter individuell samtale og faglig vurdering, og behovet vurderes fortløpende.

•    At søker bor og/eller oppholder seg i Vestby kommune
•    At søker er helt eller delvis ute av stand til å ivareta egen psykisk helse


Offentlig tannhelsetjeneste
Personer som har mottatt tjeneste i mer enn 3 måneder og regelmessig minst en gang i uke, har rett på fri tannhelsetjeneste ved den offentlige tannhelsetjeneste.

Tips en venn Skriv ut