Våpenskjold Vestby kommune

Regnskapet for 2019 avsluttet med 44 millioner i netto driftsresultat

Regnskapet for Vestby kommune er avsluttet med et netto driftsresultat på 44 millioner kroner. Den udisponerte delen av dette, også kalt regnskapsmessig overskudd, er på 26 millioner kroner. Resultatgraden er på 3,25 prosent noe som er over Fylkesmannens anbefaling. Selv om netto driftsresultat ikke er så stort som tidligere år er det likevel et meget godt resultat i et år hvor kommunesektoren melder om dårligere økonomi.

Jeg er svært tilfreds med at Vestby kommune har et kommunestyre som vedtar realistiske budsjetter. Dette gir administrasjonen et godt grunnlag for god økonomistyring. God økonomisk kontroll har ført til at de fleste resultatområdene har holdt tildelte rammer. I sum har resultatområdene brukt 0,99 prosent mindre enn budsjettert, og avviket er innenfor kommunestyrets målsetting om ett prosentpoeng. Dette vitner om høy lojalitet til kommunestyrets budsjettvedtak. En stor takk til alle ansatte for innsatsen i 2019!

Resultatet ble bedre enn varslet etter andre tertial. Det skyldes i hovedsak at inntektsutjevningen i rammetilskuddet ble høyere enn det som opprinnelig ble lagt til grunn fra statens side. I tillegg kom kommunen godt ut av premieavvikberegningen på pensjonskostnadene. Disse faktorene ble ikke kjent før januar 2020.

Vestby kommune har nå hatt overskudd alle år siden 2004. For de kommunale tjenestene er det en stor fordel å slippe kuttprosesser for å hente inn tidligere underskudd. Det gir ro til å ha fokus på å skape best mulig tjenester til innbyggerne.

Vestby kommune står foran store investeringer de nærmeste årene, stor befolkningsvekst og en kraftig økning i antall eldre. Det er derfor helt nødvendig at kommunen går med overskudd, og kan sette av midler for å ha en høy egenfinansiering av nye investeringer. Å bygge overskudd gir også mulighet til å gjennomføre de nødvendige endringene i driften kommunen møter i årene som kommer. 

Regnskapet er sendt til revisjon og vil bli behandlet i kommunestyret 22. juni, sammen med årsmeldingen for 2019. Årsmeldingen publiseres ca. 1. april og vil gi en mer detaljert beskrivelse av kommunens resultater innenfor økonomi og tjenesteyting.

 

Sjur Authen
Rådmann