Generelle råd for å hindre smittespredning i svømmehaller

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer 

Fra 12. oktober 2020 kan det åpnes for normal trening i deler av breddeidretten for voksne over 20 år.
Det åpnes først for fase 1, med utgangspunkt i idrettens gjenåpningsfaser (idrettsforbundet.no).

I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd, må åpningen vurderes og følges av lokale tiltak. Vestby kommune kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Våre leietakere må selv følge med på om lokale tiltak innføres. 

 • Alle deltakere skal sprite hender før de går inn i våre lokaler og når de går ut av våre lokaler.
 • Lagene møtes ute og går ikke inn før de som har trent inne kommer ut.
 • Alle som skal trene i svømmehallen må vaske seg med såpe og vann i dusjen før og etter badet.
  Som følge av dette vil garderober i tilknytning til svømmeanlegg derfor tillates åpnet selv om garderober i forbindelse med annen type idrett og aktivitet fortsatt er stengt.
 • Antall som kan trene i Grevlingen svømmehall samtidig begrenses til maksimum 20 personer. 
 • Det skal være 1 meters avstand mellom deltakerne.
 • Den tildelte treningstiden må avsluttes 10 minutter før oppsatt tid slik at leietaker må drive forsterket renhold før neste leietaker kommer inn. Berøringspunkter og overflater som for eksempel dørhåndtak, toalettseter, kraner, dispensere, benker, garderobeskap skal sprites.
 • Ved bruk av utstyr slik som flytebrett, baderinger med mer skal det utføres håndvask eller desinfeksjon før og etter bruk.
 • Personlig utstyr skal ikke benyttes eller deles med andre av andre, som for eksempel neseklype, badehette. 
 • Leietaker må ha tilstrekkelig med vakthold i garderober og bassenganlegg slik at man oppfyller krav som stilles til smitteverntiltak.
 • Leietaker må påse at det er annethvert garderobeskap som benyttes
 • Leietaker må påse at det holdes avstand i dusjen.
 • Leietaker må rengjøre dusjene etter trening.
 • Leietaker spyler gangsoner i bade- og svømmeanlegget etter hver trening.
   
 • Under trening skal det i regelen ikke være andre personer til stede, enn de som omfattes av treningen. 
  I forbindelse med oppstart for de yngste gjøres det imidlertid et unntak. Det åpnes for at foreldre/foresatte kan være tilstede på de første treningene. For barn i alderen 6-9 år, og i unntakstilfeller for eldre barn/ungdom gjelder:

En foresatt gis anledning til å være til stede under trening ved barns oppstart.
Foresatte skal oppholde seg på et oppmerket og avgrenset område utenfor treningsarealet.
Foresatte skal til enhver tid overholde 1-metersregelen til alle andre enn sitt eget barn.

Det kan gjennomføres arrangementer på offentlig sted med inntil 200 personer på visse vilkår

se forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

​Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. Arrangementer kan likevel gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for følgende grupper:

 1. toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
 2. spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller
 3. personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud i regi av idretten, samt de som står for arrangementet.
 4. Fra 1. august gjelder dette også utøvere under 20 år som deltar i idrettsarrangement innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region.
 • Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner og liknende, men ikke ordinær trening.
 • Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er til stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.
 • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør. Arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede for å sikre en rask smitteoppsporing. 
 • Felles for unntakene er at de gjelder for utøvere og deltakere, men ikke for publikum.

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt. 

Dersom leietaker finner det vanskelig å følge, og følge opp, reglene må man vurdere og ikke arrangere treningen/aktiviteten.