Samordnet barnehageopptak

Kommunale og private barnehager samarbeider om barnehageopptak for barnehageåret. Dette innebærer felles Søknadsportal og samordning av søkerliste.

Plass i de kommunale barnehagene tildeles barn som er bosatt i Vestby kommune på det tidspunkt plassen stilles til disposisjon.

Opptaksmyndighet
For kommunale barnehager er opptak av barn delegert til barnehagesjefen. I de private barnehagene er det den enkelte barnehageeier som er opptaksmyndighet ut fra barnehagens egne vedtekter.

Hovedopptak
Ved hovedopptak er det lovfestet rett til barnehageplass for barn som fyller ett år innen utgangen av november. Retten til plass gjelder når det søkes om oppstart innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Følgende barn har etter Lov om barnehager § 13 prioritet ved opptak i barnehage:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne
  • Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. 
Tips en venn Skriv ut