Søknadspliktig tiltak?

Nyetablering eller omlegging/separering av utvendige stikkledninger er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1, og skal behandles av byggesaksavdelingen i Vestby kommune. Du finner mer informasjon om byggesøknader på nettsiden til Byggesak

Sanitærsøknad/rørleggermelding skal behandles av resultatområde Kommunalteknikk og kan sendes inn sammen med byggesaken, eller som egen søknad. Send oss gjerne sanitærsøknad før du sender inn byggesaken, slik at mulighet for tilknytning og eventuelle krav blir avklart tidligst mulig. Dette kan spare tid i den videre byggesaksbehandlingen!

Søknad om sanitærabonnement/rørleggermelding skal inneholde

1. Skjemaet «Søknad om sanitærabonnement».

2. Utvendig situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000 som viser stikkledningene helt frem til påkoblingspunktet for kommunal ledning. Kartet må være tydelig og VA-ledningene skal vises med respektive farger og strekkoder (NS 3039).

3. Ved nybygg for næringsvirksomheter: Bunnledningstegning.

4. I prosjekter der det skal etableres fettutskiller eller oljeutskiller skal plasseringen av disse anleggene vises i kartet.

Bestille ledningskart

Kart i pdf-format som viser kommunale ledninger bestilles via kommunens e-torg

Trenger du digitalt kartdata (sosi-fil) må dette bestilles hos oss via e-post.

Egne priser gjelder for digitale kart. Se priser: 'Tekniske data for prosjektering av VA-anlegg' under.

Ferdigmelding i sanitærsak

Så fort arbeidene er ferdige må dere sende inn melding med ferdigdokumentasjon til kommunen. Det er foretaket som har sendt inn sanitærsøknaden som normalt sender inn dette, men det er abonnenten som er kommunens avtalepart, og som er forpliktet til å sørge for at kommunen mottar det vi har stilt krav om. Abonnenten bør avtale med foretaket at de gjør dette på vegne av seg.

Det er listet opp i sanitærgodkjenningen i den enkelte saken hva vi krever av dokumentasjon. Det skal blant annet alltid foreligge situasjonsplan som viser det private vann- og avløpsanlegget slik det er bygget, samt tilhørende innmålingsfil i sosi-format av komplett anlegg. Dersom mottatt dokumentasjon er tilfredsstillende, gir vi ferdigmelding i saken. OBS! Ferdigmelding i sanitærsaken må ikke forveksles med ferdigattest i byggesaken for prosjektet, som behandles av bygningsavdelingen.

Hvordan sender man inn ferdigmelding?

Ferdigmelding med tilhørende dokumentasjon skal sendes per e-post til vårt postmottak. Husk å merke oversendelsen med adresse og saksnummeret fra sanitærgodkjenningen vår. Vi har per i dag ikke noe eget skjema for ferdigmelding, det holder å skrive en kortfattet e-post som følgebrev til dokumentasjonen.