Søknadspliktig tiltak?

Nyetablering eller omlegging/separering av utvendige stikkledninger er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1, og skal behandles av byggesaksavdelingen i Vestby kommune. Du finner mer informasjon om byggesøknader på nettsiden til Byggesak

Sanitærsøknad/rørleggermelding skal behandles av resultatområde Kommunalteknikk og kan sendes inn sammen med byggesaken, eller som egen søknad. Send oss gjerne sanitærsøknad før du sender inn byggesaken, slik at mulighet for tilknytning og eventuelle krav blir avklart tidligst mulig. Dette kan spare tid i den videre byggesaksbehandlingen!

Søknad om sanitærabonnement/rørleggermelding skal inneholde

1. Skjemaet «Søknad om sanitærabonnement».

2. Utvendig situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000 som viser stikkledningene helt frem til påkoblingspunktet for kommunal ledning. Kartet må være tydelig og VA-ledningene skal vises med respektive farger og strekkoder (NS 3039).

3. Ved nybygg: Bunnledningstegning.

4. I prosjekter der det skal etableres fettutskiller eller oljeutskiller skal plasseringen av disse anleggene vises i kartet.

Bestille ledningskart

Kart i pdf-format som viser kommunale ledninger bestilles via kommunens e-torg

Trenger du digitalt kartdata (sosi-fil) må dette bestilles hos oss via e-post.

Egne priser gjelder for digitale kart. Se priser: 'Tekniske data for prosjektering av VA-anlegg' under.