Skilt og reklame

I hele kommunen gjelder at skilt, reklameinnretninger o.l. ikke kan settes opp uten at kommunen på forhånd har gitt samtykke.

Skilt og reklameinnretning er søknadspliktige i henhold til pbl § 20-1 bokstav i jfr § 30-3.
Unntak fra byggesaksbehandling jfr byggesaksforskriftens § 4-1.

Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m 2 som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade

Skilt og innretninger med skiftende reklame tillates vanligvis ikke. Takreklame, dvs. reklameinnretning som helt eller delvis stikker opp over gesims, er ikke tillatt. Ved plassering av skilt utvendig på bygning, innhegning e.l. skal skiltets utforming, farge og plassering tilpasses og underordnes byggverkets fasade.

Skilt og andre innretninger ut over fortau og annen offentlig grunn, samt frittstående reklameskilt eller liknende, må ikke plasseres slik at de kan hindre ferdselen, eller kan medføre fare for omgivelsene på annen måte. De må ikke være plassert slik at de kommer i veien for trafikkstolper eller andre offentlige innretninger som ellers blir satt opp.

I boligområder er lysreklame og større reklamearrangement ikke tillatt. Mindre reklame på forretninger som betjener området kan tillates. Reklame som sjenerer boliger kan forbys.

Det skal legges avgjørende vekt på å tilpasse skiltet til bygningen og bygningsmiljøet i området, og bygningsrådet kan forby skilt som ved sin størrelse, farge eller utforming forøvrig virker skjemmende i forhold til omgivelsene. I områder med verneverdig bebyggelse eller anlegg, og i områder med verdifullt landskap, kan kommunen sette bestemte krav til utforming og størrelse.

Tips en venn Skriv ut