Skoleskyss er hjemlet i Opplæringsloven, § 13-4, med forskrifter

Hovedregel:

  • Elever i 1. klasse med mer enn 2 km skolevei
  • Elever i 2. - 10. klasse med mer enn 4 km skolevei har rett på fri skyss fra hovedvei

Egne retningslinjer for funksjonshemmede som faller utenfor ovennevnte, særskilt behandling i hvert enkelt tilfelle etter søknad med dokumentasjon.

Skyss pga særlig trafikkfarlig vei opprettes for elever i 2. - 4- klasse med over 2 km skolevei uten gang og sykkelvei.

Funksjonshemmede elever har rett til skyss til og fra SFO og leksehjelp i skoleåret.

Til de fleste skolene er det faste skoleruter enten med buss el. drosje.
Rutene blir justert før skolestart på høsten for å tilpasses timeplan og elevenes adresser.
Elevlister og timeplan sendes fra skolene for kommende skoleåret i juni måned.

Reisekortet:
Alle elever med rett til skoleskyss vil få utdelt reisekortet ved skolestart. Selve reisekortet trenger hverken bilde eller stempel. Kortene vil være påført en etikett med bl.a. elevens navn. Det vil bli informert om dette både i den vanlige skoleskyssfolderen (som sendes hjem til de foresatte sammen med vedtaksbrevet) og i en liten ekstra brosjyre som elevene får sammen med reisekortet ved skolestart.

Ubrukte reisekort skal returneres til Safir Data as.

Saksgang:
Det må søkes om skyss som ikke dekkes innenfor gjeldende retningslinjer.
Søknad sendes Vestby kommune v/ skolekontoret, PB 144, 1541 Vestby.

Ikke innvilget skyss:
Dersom skyss ikke invilges og man ønsker skoleskyss må man selv anskaffe seg reisekort for egen regning. Mer informasjon om busser og tider kan man få ved henvendelse til den
enkelte skole.

Tips en venn Skriv ut