Om prosjektet

På Solhøy-tomta i Son skal det bygges omsorgsboliger tilpasset for heldøgns omsorgstjenestetilbud. Målgruppen for prosjektet er eldre med omfattende pleiebehov. Det er et faktum at flere eldre bor alene og har behov for trygghet i hverdagen for å fungere. For mange av disse vil døgnbemannet omsorgsboliger ivareta både trygghet, sosialt felleskap og mulighet til bistand til daglige gjøremål, eksempelvis tilrettelegging av måltider. Boligene skal tilrettelegges for heldøgns tjenester og skal dekke samme tjenestebehov som ellers dekkes ved langtidsopphold på sykehjem.

Vedtatt detaljregulering av Solhøy-tomta ble stadfestet i august 2019. Kontrakt med samspillsentreprenør ble kontrahert november 2019. Prosjektet gjennomføres etter modell «Samspill til Totalentreprise», der byggherre, brukere, prosjekterende, arkitekt og entreprenør samarbeider i utviklingen av prosjektet fra programmeringsfasen til et ferdig forprosjekt med målpris. Forprosjektet legges så til grunn for en fastprisavtale (totalentreprise) basert på NS8407 for detaljprosjektering og bygging. Prosjektet er nå i forprosjektfase og tar sikte på byggestart i 1. kvartal 2021.

Prosjektets faser og tentative fremdriftsplan:

  • Fase 1: Skisseprosjekt  des. 2019 – april 2020
  • Fase 2: Forprosjekt mai 2020 – desember 2020
  • Fase 3: Detaljprosjektering og gjennomføring/bygging 1.kvartal 2021 – 4. kvartal 2022
  • Fase 4: Prøvedrift og garantioppfølging                               

En kort presentasjon av skisseprosjektet finner du her.

Presentasjon fra åpent folkemøte 6. august 2020

Torsdag 6. august ble det avholdt et åpent informasjonsmøte om prosjekt Solhøy omsorgsboliger.

Møtet ble avholdt i forbindelse med at nabovarsel for rammesøknad snart skal utsendes. Kommunens prosjektleder, ansvarlig arkitekt og entreprenørens prosjektleder presenterte henholdsvis prosjektstatus, arkitektonisk konsept og gjennomføringsplan for byggefase. 

Presentasjon fra møtet finner du her.