Søskenmoderasjon

Med flere barn i barnehagen får man reduksjon i prisen. Søskenmoderasjonen er 30 prosent for barn nummer to og 50 prosent for barn nummer tre eller flere. 

Har man to barn betyr det at for første barn betales det full pris og for barn nummer to betaler man 30 prosent redusert pris av fullpris. 

Søskenmoderasjon gis også når søsken går i forskjellige barnehager. Søsken må bo på samme adresse for å få søskenmoderasjon og det må være samme foresatt som søker om plass til begge barna.

Inntektsgradert foreldrebetaling

Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass.

•Ingen skal betale mer enn seks prosent av husholdningens bruttoinntekt for barnehageplass. 

•Husholdninger med brutto årsinntekt lavere enn 574 750 kroner kan søke.

•Inntekt dokumenteres med skattemelding for 2019. Skattemelding finner du som innlogget bruker på altinn.no eller skatteetaten.no.

•Ordningen er søknadspliktig. Husk å sende inn dokumentasjon. Ved tildeling av ny barnehageplass i løpet av barnehageåret, skal søknad leveres samtidig med svar på barnehagetilbudet.

 

Betalingssats for barnehageplass skal maksimalt være seks prosent av husholdningens samlede bruttoinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2016 har alle 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Denne ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 548 500 kroner.

Ordningen er søknadspliktig. Husk å sende inn dokumentasjon. Ved tildeling av ny barnehageplass i løpet av barnehageåret, skal søknad leveres samtidig med svar på barnehagetilbudet.

Dokumentasjonskrav

Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, det gjelder også inntekter som ikke er forhåndsutfylt på skattemeldingen (selvangivelsen). Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller samlivsbrudd.

 Hvis du ikke har skattemelding for 2019 må du levere annen dokumentasjon. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver eller NAV.

Behandling av søknader

Vestby kommune er ansvarlig for behandling av søknadene for både kommunale og private barnehager. Private barnehager vil få informasjon om vedtatt pris slik at de kan fakturere riktig beløp.

Vedtak om redusert foreldrebetaling vil gjelde for ett barnehageår.

Unnlatelse av dokumentasjon medfører at man blir plassert i høyeste betalingssats. Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom familiens samlede inntekt endres i løpet av året vil kommunen, ved skriftlig henvendelse med dokumentasjon til barnehagekontoret, endre betalingssatsen fra og med neste termin etter at henvendelsen er i hende.

Vedtak på søknad om redusert betaling er et enkeltvedtak med klageadgang.