Om prosjektet

På Solhøy-tomta i Son skal det bygges omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenestetilbud. Målgruppen for prosjektet er eldre med omfattende pleiebehov, som ikke kan imøtekommes i annen boform eller i brukerens egen bolig. 

Prosjektet deles opp i ulike faser

  • Skisseprosjekt - Hva skal bygges? Du kan lese mer om skisseprosjektet her.
  • Detaljprosjektering - Hvordan skal det bygges, hvordan skal rommene utformes og hva med teknisk infrastruktur?
  • Byggefase - Selve byggingen
  • Overlevering og prøveperiode - Bygget overføres til fra entreprenør og til kommunen. Samarbeid om driften av bygget den første perioden
  • Normal drift

 

Prosjektet gjennomføres etter modell «Samspill til Totalentreprise», der byggherre, brukere, prosjekterende, arkitekter og entreprenør samarbeider i utviklingen av prosjektet fra programmeringsfasen til et ferdig forprosjekt med målpris. Forprosjektet legges til grunn for en totalentreprisekontrakt som omfatter detaljprosjektering og bygging. 
Prosjektet er nå i forprosjektfase og tar sikte på byggestart i 1. kvartal 2021. Bygget planlegges ferdigstilt 4. kvartal 2022.