Vestby Arena

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - søknadsfrist 15. oktober

Vestby kommunes frist for søknad om spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg er 15. oktober

NB! Alle som vurderer å søke midler til ett eller flere anlegg må ta kontakt med kommunen før søknad sendes.

Vi gjør oppmerksom på at alle anlegg som det skal søkes spillemidler på, må stå i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Vestby -prioritert handlingsprogram idrett og friluftsliv.
Frist for å få nye anlegg inn på prioritert liste er 1. september hvert år.

Formål: Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av anlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet, både egenorganisert og i regi av frivillige organisasjoner.

Målgrupper: Den viktigste er barn og unge i alderen 6-19 år. I tillegg er tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og fysisk inaktive statlige fokusområder.

Hva er spillemidler? Spillemidler er overskudd fra spillene til Norsk Tipping.

Søknadsprosedyre
 • Søknadsfrist til kommunen: 15.oktober hvert år
 • 15. oktober -15. januar: Behandling av innkomne spillemiddelsøknader
 • Søknadsfrist til fylkeskommunen: 15. januar hvert år (oversendelse av søknader til fylkeskommunen)
 • Søknadsfrist til departementet: 15. mars hvert år (oversendelse av søknader til Kulturdepartementet)
 • Fordeling av spillemidler. Fylkeskommunen fordeler spillemidler og underretter søkere innen 1. juli hvert år.
Forutsetninger for å kunne søke
 • Alle anlegg som det skal søkes om spillemidler til må være tatt inn i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - prioritert handlingsprogram.
  Frist for innmelding av nye anlegg i planen er 1. september hvert år.
  Se informasjon om Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - prioritert handlingsprogram.
 • Plan for anlegget må være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før anleggsarbeid igangsettes. Det er kun kommunen eller Kulturdepartementet som kan gi godkjenning. (Idrettsfunksjonell forhåndgodkjenning må ikke forveksles med kommunal byggesaksbehandling).
  
Hva kan det søkes om?
Det deles hovedsaklig inn i 2 anleggsgrupper:
 • Ordinære anlegg: Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. Til ordinære anlegg, inkl rehabilitering, kan der annet ikke er bestemt, gis tilskudd på 1/3 av godkjent kostnad.
 • Nærmiljøanlegg: Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Til nærmiljøanlegg kan det gis tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad, maksimalt kr. 300.000.
Hvem kan søke?
 
Søkere om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan være:
 
a)      Kommuner/fylkeskommuner
b)     Idrettslag/organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
c)      Idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund
d)     Sammensetninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund eller Det Frivillige Skyttervesen
e)      Aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper og kommunale foretak
f)       Stiftelser
g)      Andre sammenslutninger, herunder for eksempel borettslag og velforeninger.
 
Som hovedregel er det kun anleggseier som kan fremme søknad om spillemidler.
 
Søknaden
 
Søknaden skal sendes elektronisk.
Elektronisk søknadsskjema finnes på www.idrettsanlegg.no
 
Spillemiddelsøknaden skal ha 5 godkjente vedlegg:
 • Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer for anlegget med behovsoppgave
 • Detaljert kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsplan
 • Dokumentasjon på rett til bruk av grunn
Det bes om at alle som ønsker å sende søknad om spillemidler tar kontakt med idrettskonsulenten før søknad sendes.
 
For mer informasjon om søknadsordningen, gå inn på www.idrettsanlegg.no,
Se også oversikt over publikasjoner fra idrettsavdelingen i Kulturdepartementet: Idrettsavdelingens publikasjoner. Her finner du nyttig og viktig informasjon.
 
Kontaktpersoner i Vestby kommune:
Idrettskonsulent Ida Marthinsen, tlf 64 98 01 00,
e-post: ida.marthinsen@vestby.kommune.no , eller
prosjektkoordinator eiendomsavdelingen Irene Brevad, tlf 64 98 01 00,
e-post: irene.brevad@vestby.kommune.no
Tips en venn Skriv ut