Om ordningen

Tilskuddet er en del av spillemidlene fra Norsk Tipping og blir fordelt fra Kulturdepartementet til fylkeskommunene gjennom «Desentralisert ordning for tilskudd til lokale kulturbygg». Kulturdepartementet har overordnede retningslinjer, og hvert fylke har egne detaljerte retningslinjer, som bygger på de overordnede retningslinjene. 

Tidligere Akershus fylkeskommunes retningslinjer gjelder inntil videre for ordningen: Retningslinjer for forvaltning av spillemidler til kulturarenaer i Akershus

Hva kan det søkes om?

Det gis støtte til mange ulike lokaler og arenaer for kulturell virksomhet.
I retningslinjene finner du detaljert informasjon.

Midlene kan benyttes til nybygg, kjøp, ombygging og modernisering av kulturbygg.

Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjente prosjektkostnader for kulturbygget. Nedre grense for total, godkjent kostnadsramme er 120 000 kroner. Minste tilskuddssum er da 40 000 kroner. Øvre grense for tilskudd til en kulturarena er 5 millioner kroner.

Søknadsprosedyre

Søknaden skal fremmes gjennom basen anleggsregisteret.no, og sendes automatisk til den kommunen der arenaen ligger/skal ligge.

Den enkelte kommune fastsetter frist for innsending til sin kommune. 

Det bør påregnes minst to måneders behandlingstid i kommunen. Ta kontakt med kommunen ved oppstart av søknadsarbeidet for veiledning, og for å få tildelt anleggsnummer, som er påkrevd for å få sendt inn søknaden. 

Søknadsfrist

Kommunene setter egne frister, men fristen er senest 20. januar. Kontakt kommunen før du starter arbeidet med planene for kulturarenaen.

Kommunenes frist for å oversende søknadene til Viken fylkeskommune er 1. mai.