Arrangement i Grevlingen kultursal 12.04.2016

Spillemidler: Tilskudd til kulturarenaer

Fylkestinget har vedtatt nye retningslinjer for tilskudd fra spillemidler til kulturarenaer i Akershus, som vil gjelde for tildelinger fra 2017.

Vestby kommunes frist for søknad om spillemidler til kulturarenaer er 20. januar.

Noen av de viktigste endringene i de nye retningslinjene er:

 • Ordningen blir rettet mer presist inn mot de tiltakene som gir bedre kvalitet i de lokalene som skal brukes til produksjon/øving og formidling av kunst og kultur.
 • Det spisses hva man kan søke til og hvem som kan motta tilskudd.
 • Det innføres øvre og nedre grense for tilskudd.

Formål:

Tilskuddordningen til kulturarenaer er en del av spillemiddeloverskuddet til Norsk Tipping.

Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Arenaene skal fungere som kulturelle møtesteder for alle.

Hva kan det søkes om tilskudd til:

 • Flerfunksjonshus med f.eks. utstillingslokaler, bibliotek og kultursal
 • Spesialiserte kulturbygg
 • Kultursal
 • Arenaer som viser profesjonell kultur og kunst for barn og unge, for eksempel gymsaler som brukes i forbindelse med Den kulturelle skolesekken (DKS). Kun kostnader til tiltak som går direkte på å høyne kvaliteten på kunst- og kulturformidling skal tas med i prosjektbudsjettet, ikke kostnader til generelle bygningsmessige elementer
 • Bibliotek
 • Teater/scenekunstlokale
 • Visnings- og formidlingslokale for visuell kunst
 • Tilrettelegging for formidling av kunst og kultur i museumsbygg
 • Lokale verksteder for øving/produksjon av kultur
 • Lokale arenaer som f.eks. samfunnshus/ grendehus/ forsamlingshus/ ungdomshus som inneholder kulturaktiviteter (f.eks. dans, teater, musikk, kunstformidling). Her må behovskartleggingen dokumentere at kulturaktiviteter utgjør en vesentlig del av driften

Midlene kan benyttes til nybygg, kjøp, ombygging og modernisering av kulturbygg.

Tilskuddssatser:

Det kan søkes om inntil 1/3 av total godkjent kostnad på prosjektet. Nedre grense for total, godkjent kostnadsramme er 120 000 kroner. Minste tilskuddssum er da 40 000 kroner.

Øvre grense for tilskudd til en kulturarena er 5 000 000 kroner.

Hvem kan søke:

1. Offentlige organer:

 • Kommuner og kommunale foretak
 • Fylkeskommuner og fylkeskommunale foretak
 • Interkommunale selskaper

2. Frivillige organisasjoner:

 • Lag og foreninger
 • Stiftelser
 • Samvirkeforetak (SA) (tidligere AL), Samvirkelag og andre selskap med begrenset ansvar (BA)

3. Aksjeselskap og andre selskapsformer i henhold til lovgivningen, som for eksempel DA og ANS.

4. Andre selskaper med langsiktig leieavtale (minimum 20 år) med offentlige instanser som garanterer driften av kulturarenaene i minst 20 år.

Søknadsprosedyre og søknadsfrist:

Det brukes samme elektroniske skjema som for idrettsanlegg (hak av for "kulturbygg" på side to i søknaden).
Søknaden skal fremmes gjennom basen www.idrettsanlegg.no, og sendes automatisk til den kommunen der bygget ligger/skal ligge.Ta kontakt med kommunen ved oppstart av søknadsarbeidet, for veiledning, og for å få tildelt anleggsnummer, som kreves for å få sendt inn søknaden.

Søknadsfrist er 20. januar hvert år.
Kommunen skal behandle og godkjenne søknaden, påse at den fyller formelle krav og avgi uttalelse til behovsvurderingen.
Det må foreligge politisk vedtak om å oversende søknaden(e).
Kommunens frist for oversendelse av søknad til fylkeskommunen er 20. mars.

Les mer: Om spillemidler til kulturarenaer i Akershus