Startlån

Kommunalt lån til kjøp, oppføring, utbedring eller refinansiering av egen bolig

Startlånet skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Husstander med etableringsproblemer er husstander som har behov for hel eller delvis finansiering fra kommunen. Finansieringen skal gi husstanden stabile boforhold. Startlånet søkes og innvilges fra kommunen. Lånet kan gis som topplån i kombinasjon med et banklån eller som fullfinansiering - ut i fra hvor vanskeligstilt husstanden er.

Betingelser:
Startlånet er behovsprøvd og kan omfatte barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Det må dokumenteres at fremtidige inntekter og stønader er tilstrekkelige til å betjene boliglån i tillegg til levekostnader. Startlån gis kun til boliger i egen kommune.

Om EØS-borger:
Eøs-borger med varig oppholdsrett kan få innvilget startlån. Som EØS-borger kan du få varig oppholdsrett hvis du har hatt oppholdsrett i Norge i fem sammenhengende år.

Saksgang:
Søknader behandles fortløpende. Søknader av ikke prinsipiell karakter behandles administrativt. Saksbehandlingstid: Noe varierende etter søknadsmengden.

Vedlegg:
Ved forhåndsgodkjenning:

  • Lønnslipp/trygdeutbetaling for de siste 2 måneder
  • Dokumentasjon på annen inntekt - Utskrift av siste ligning og/eller kopi av siste selvangivelse

Ved konkret bolig:

  • Bekreftelse på eventuell annen finansiering
  • Salgsoppgave, takst, eventuell kjøpekontrakt

Ved funksjonshemming: legeattest e.l.

Ved utbedring: pristilbud, dokumentasjon på kostnader

Ved bygging:

  • kopi av tegninger
  • bindende anbud
  • kontrakt og oversikt over de totale kostnadene.

 Ved samlivsbrudd: skifteavtale/fordelingsavtale

Ved festet grunn: kopi av festekontrakt

Kopi av gyldig legitimasjon, eventuelt dokumentasjon på varig oppholdsrett.

Klageadgang:
Ja. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket.

Tips en venn Skriv ut